PROVOZNÍ ŘÁD KYNOLOGICKÉHO CENTRA AIGON

Tento provozní řád se vztahuje na veškerý výcvik psů poskytovaný v rámci Kynologického centra Aigon s.r.o., IČ: 076 87 575, se sídlem Panská 739/60, 715 00, Ostrava – Michálkovice, zastoupeného paní Monikou Kalábovou (dále jen „KC AIGON“), tj. ve všech výcvikových areálech i mimo ně.

V rámci poskytovaného výcviku psů jsou majitelé psů, psovodi psů[1] a další přítomné osoby povinni dodržovat následující povinnosti:

 1. Majitel psa (jeho zákonný zástupce v případě osoby mladší 18-ti let) vyplní výcvikový dotazník umístěný na webových stránkách www.aigon.cz, jehož součástí je výslovný souhlas s tímto Provozním řádem KC AIGON.
 2. Při neuhrazení faktury v době splatnosti nebo stornování faktury je KC Aigon účtován paušální administrativní poplatek 500,- Kč.
 3. Osoba mladší 12-ti let se může účastnit výcviku pouze za doprovodu osoby starší 18-ti let, není-li dohodnuto jinak. V případě vyhodnocení instruktorem, že osoba ve věku 12 až 18 let nezvládá výcvik psa, se může rovněž taková osoba účastnit výcviku pouze za doprovodu osoby starší 18-ti let.  
 4. Výcviku se mohou účastnit pouze psi s platným očkováním proti vzteklině, psince, leptospiróze a parvoviróze (neplatí pro štěňata do stáří 20 týdnů). Psovod psa je povinen na vyžádání instruktora předložit k nahlédnutí platný očkovací průkaz. Ukončení platnosti očkování je majitel psa povinen instruktorovi nahlásit bez vyzvání. Bez doložení platného očkování proti kterémukoliv onemocnění uvedenému v tomto bodě může být pes instruktorem z výcviku vyloučen bez jakékoliv (včetně finanční) náhrady.
 5. Provozovatel KC AIGON neodpovídá za příp. virová onemocnění a náklady na léčení psa hradí v plné výši jeho majitel.
 6. Je doporučeno pravidelné preventivní odčervování psa (každých 6 měsíců).
 7. Výcviku se mohou účastnit pouze zdraví psi. Hárající feny se mohou výcviku účastnit pouze s předchozím souhlasem instruktora, přičemž si majitel psa a jeho psovod (je-li odlišný od majitele) musí být vědomi zvýšeného rizika újmy při výcviku. Instruktor ani provozovatel KC AIGON neodpovídají za případné nežádoucí nakrytí hárající feny. Feny v druhé polovině březosti a feny kojící se výcviku zúčastnit nemohou.
 8. Všechny osoby přítomné při výcviku jsou povinny dodržovat pokyny instruktora.
 9. Psovod psa odpovídá za jeho zdraví a psa v rámci výcviku nepřetěžuje.
 10. Psovod psa je povinen být vybaven tak, aby měl psa pod kontrolou a dbal přitom pokynů instruktora.
 11. O tom, kdy má pes kvůli únavě nebo jiným důvodům lekci ukončit rozhoduje instruktor.
 12. Kousaví či agresivní psi musí být opatřeni po celou dobu výcviku náhubkem.
 13. Při výcviku je zakázáno používat násilí, vulgární výrazy či jiné nevhodné chování vůči psům a rovněž vůči ostatním přítomným osobám při výcviku, týrat psa včetně užívání nepřiměřených trestů vůči němu.
 14. Psovod psa je odpovědný za neprodlený úklid psích exkrementů ve výcvikovém areálu a rovněž v místě výcviku konaném mimo něj.
 15. Ve vnitřních výcvikových prostorách je psovod povinen zabránit psovi ve znečišťování prostor a vybavení močí a exkrementy včetně značkování. Při nedodržení těchto podmínek bude účtována pokuta 50Kč za každé jednotlivé znečištění.
 16. Je zakázáno poškozování a ničení cvičebních pomůcek a vybavení, stejně jako majetku ostatních přítomných při výcviku; psovod psa je povinen předcházet takovému poškozování a ničení. Škody způsobené psem je povinen v souladu s ust. § 2933 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění, poškozenému nahradit jeho majitel, ať již byl pes pod jeho dohledem nebo pod dohledem psovoda psa odlišného od jeho majitele. V případě, že byl pes pod dohledem psovoda odlišného od jeho majitele, nahradí tento psovod škodu způsobenou psem poškozenému společně a nerozdílně s jeho majitelem.
 17. Je zakázán vstup do výcvikového areálu nebo účast na výcviku mimo výcvikový areál pod vlivem alkoholu, omamných či jiných návykových látek, jejich požívání při výcviku ve výcvikovém areálu nebo i mimo něj.
 18. Na lekce a jiné akce pořádané KC AIGON majitel přihlašuje psa prostřednictvím ON-LINE kalendáře (kalendar.aigon.cz) dle svých časových možností (v souladu s platností svých lekcí) na webových stránkách www.aigon.cz. Výjimkou jsou individuální lekce a výcvikové dny, které majitel psa domlouvá s instruktorem osobně nebo telefonicky. Na základě této dohody, vypíše instruktor sjednaný termín individuální lekce v ON-LINE kalendáři, výcvikové dny se do kalendáře nevypisují.
 19. Přihlašování a odhlašování v ON-LINE kalendáři (skupinové výcviky, školky pro štěňata, příp. jiné akce) je možné nejpozději 3 hodiny před začátkem lekce, není-li u jednotlivých lekcí (akcí) stanoveno provozovatelem KC AIGON jinak.
 20. Zrušení účasti na individuální lekci nebo výcvikovém dni je psovod povinen hlásit neprodleně telefonicky, nejpozději však 6 hodin před začátkem lekce.
 21. Nesouhlas s termínem individuální lekce vypsaným v ON-LINE kalendáři, případně chybějící lekci, je psovod povinen hlásit neprodleně telefonicky, nejpozději však 6 hodin před začátkem lekce.
 22. V případě neúčasti na domluvené / přihlášené lekci má provozovatel KC AIGON nárok na úhradu ceny za příslušnou lekci v plné výši. V případě, že se psovod psa nedostaví po třetí na jakoukoliv domluvenou / přihlášenou lekci, bude pes vyřazen z výcviku a v jeho výcviku nebude pokračováno, a to bez jakékoliv (včetně finanční) náhrady.
 23. Psovod psa je povinen dodržovat začátky lekcí. V opačném případě není lekce o dobu zpoždění prodloužena a majitel psa nemá nárok na náhradu za promeškanou část lekce.
 24. Lekce se konají za každého počasí, není-li domluveno jinak.
 25. Pokud je lekce zrušena ze strany KC AIGON, jsou přihlášení účastníci na tuto skutečnost upozorněni.
 26. Zakoupená permanentka včetně elektronické formy permanentky se sjednaným počtem lekcí je nevratná.
 27. Nepřihlášený psovod může být z lekce, na kterou je povinen se přihlásit v ON-LINE kalendáři, instruktorem vyloučen.
 28. V případě opakovaného nebo podstatného porušení tohoto provozního řádu je provozovatel KC AIGON oprávněn vyloučit psa z výcviku bez nároku na jakoukoliv (včetně finanční) náhradu.
 29. Souhlasem s tímto proovozním řádem majitel psa i psovod současně udělují Kynologickému centru Aigon s.r.o. výslovný souhlas s:
  1. pořizováním fotografií a videozáznamů svého psa v průběhu výcviku,
  2. pořizováním fotografií a videozáznamů své osoby v průběhu výcviku a
  3. rozmnožováním pořízených fotografií a videozáznamů dle písm. a. a b. tohoto bodu a jejich zveřejněním na webových stránkách, např. www.instagram.com, www.facebook.com, www.youtube.com, www.aigon.cz, v prostorách výcvikových areálů a provozoven provozovatele KC AIGON.

Tento provozní řád je platný a účinný ode dne 4. 7. 2022


[1]  Za psovoda psa ve smyslu tohoto provozního řádu se považuje osoba (majitel psa nebo jiná fyzická osoba) účastnící se výcviku jako doprovod psa.

Kynologické centrum Aigon s.r.o.

VÝCVIKOVÁ HALA

Frýdecká 18/434 719 00 Slezská Ostrava-Kunčice