Provozovatel haly na adrese Frýdecká 434, 719 00 Ostrava, Kunčice (dále jen „hala“) je:

Kynologické centrum Aigon s.r.o., IČ 07687575, sídlo Panská 739/60, Michálkovice, 715 00 Ostrava

(dále jen „provozovatel“)

tel. +420 739 011 885 (dále jen „Telefonní číslo“), e-mail monika@aigon.cz, pronajem.aigon.cz

bankovní spojení: ČSOB, a.s., číslo účtu: 286765817/0300 (dále jen Učet“)

Prostory haly slouží výlučně k výcviku psů, a za tím účelem je hala vybavena speciální podlahovou krytinou a pomůckami. Prostory haly jsou monitorovány kamerami se záznamem.

Vstup do haly je umožněn zájemcům, a to za podmínek:

  1. zájemce si v kalendáři zveřejněném na pronajem.aigon.cz ověří dostupnost pro konkrétní den a hodinu (dále jen „Termín“), kdy chce užívat halu a telefonicky Termín zarezervuje na +420 739 011 885,
  2. zájemce uhradí cenu za pronájem v jím označeném Termínu, kdy cena činí za každou započatou hodinu užívání haly 250,- Kč v době od 6.00 – 22.00 hod., 150,- Kč v době od 22.00 – 6.00 hod. a 1.800,- Kč za 8 a více za sebou jdoucích hodin v rámci jednoho dne. Za úhradu se považuje připsání částky na Účet. Provozovatel si vyhrazuje právo nezarezervovat označený Termín, nebude-li částka připsána na Účet nejpozději 48 hodin před označeným Termínem,
  3. zájemce nesmí užívat halu mimo jím rezervovaný a zaplacený Termín. Za užívání haly mimo rezervovaný a zaplacený termín se zájemce zavazuje uhradit provozovateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou započatou hodinu, v níž se zájemce nacházel v hale,
  4. zájemce je oprávněn vstoupit do haly pouze v čisté obuvi a s čistým psem, musí dodržovat provozní řád, nesmí halu a její vybavení užívat k jiným účelům než výcvik psů a souvisejícím obdobným činnostem, nesmí v hale kouřit a užívat jiné návykové látky, musí při odchodu vypnout všechna světla, zavřít vodu a zavřít a uzamknout za sebou vstupní dveře, 
  5. v hale je přísný zákaz venčení psů, zájemce je povinen zajistit, aby pes v hale nevykonal svou potřebu (močení, kálení). Dojde-li i přesto k vykonání potřeby psem, je zájemce povinen okamžitě exkrementy uklidit a vyčistit znečištěnou část haly a jejího vybavení a uhradit smluvní pokutu ve výši 50,- Kč/za každý jednotlivý případ. Částku se zavazuje zájemce uhradit v hotovosti do pokladny umístěné v hale,
  6. zájemce je povinen před ukončením užívání haly po sobě uklidit a vrátit použité vybavení zpět na původní umístění a do původní polohy,
  7. zájemce může zrušit rezervovaný Termín nejpozději 48 hodin před jeho započetím. Nevyužije-li zájemce rezervovaný Termín k užívání haly nebo rezervaci Termínu zruší méně než 48 hodin před jeho započetím, má provozovatel nárok na úhradu ceny za užívání haly v daném Termínu (náhrada za blokaci haly) a zájemci tedy nebude vrácena zaplacená cena,
  8. provozovatel je oprávněn kdykoliv bez uvedení důvodu zrušit zájemci přístup do haly, včetně zrušení všech již provedených rezervací, a dále si již zájemce nebude moci zarezervovat nové Termíny. Přístup bude zrušen vždy, bude-li zájemce porušovat shora uvedené podmínky užívání haly. V případě zrušení přístupu budou zájemci vráceny peníze zaplacené za Termíny registrované na dobu 48 hodin od zrušení přístupu a později, a to na účet, ze kterého byly uhrazeny. Opětovný přístup může být obnoven na základě dohody s provozovatelem.
  9. zájemce může žádat o vydání daňového dokladu o provedených platbách, čemuž je provozovatel povinen vyhovět,
  10. venkovní prostory kolem haly mohou být použity k zaparkování vozidla zájemce na vyhrazených místech, mohou být použity k venčení psů, avšak musí dojít k úklidu exkrementů a nesmí být poškozeny zájemcem nebo psem, jinak je zájemce povinen uvést je do původního stavu.

Registrací Termínu a uhrazením ceny za užívání haly dává zájemce výslovný souhlas se shora uvedenými podmínkami a provozním řádem.

V Ostravě dne 15.2.2022

Kynologické centrum Aigon s.r.o.

SÍDLO

Panská 739/60 715 00 Ostrava - Michálkovice