Provozovatel haly na adrese Frýdecká 18/434, 719 00 Ostrava, Kunčice (dále jen „hala“) je:

Kynologické centrum Aigon s.r.o., IČ 07687575, sídlo Panská 739/60, Michálkovice, 715 00 Ostrava

(dále jen „provozovatel“)

tel. +420 739 011 885 (dále jen „Telefonní číslo“), e-mail info@aigon.cz, pronajem.aigon.cz

bankovní spojení: ČSOB, a.s., číslo účtu: 286765817/0300 (dále jen Učet“)

Prostory haly slouží výlučně k výcviku psů, a za tím účelem je hala vybavena speciální podlahovou krytinou a pomůckami. Prostory haly jsou monitorovány kamerami se záznamem.

Vstup do haly je umožněn zájemcům, a to za podmínek:

 1. zájemce si v kalendáři zveřejněném na pronajem.aigon.cz ověří dostupnost pro konkrétní den a hodinu (dále jen „Termín“), kdy chce užívat halu a telefonicky Termín zarezervuje na +420 739 011 885,
 2. zájemce uhradí cenu za pronájem v jím označeném Termínu, kdy cena činí za každou započatou hodinu užívání haly 250,- Kč v době od 6.00 – 22.00 hod., 150,- Kč v době od 22.00 – 6.00 hod. a 1.800,- Kč za 8 a více za sebou jdoucích hodin v rámci jednoho dne. Za úhradu se považuje připsání částky na Účet. Provozovatel si vyhrazuje právo nezarezervovat označený Termín, dokud nebude částka připsána na Účet,
 3. zájemce nesmí užívat halu mimo jím rezervovaný a zaplacený Termín. Za užívání haly mimo rezervovaný a zaplacený termín se zájemce zavazuje uhradit provozovateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou započatou hodinu, v níž se zájemce nacházel v hale,
 4. cena za pronájem NEZAHRNUJE spotřebovanou elektrickou energii, s výjimkou osvětlení, které je v ceně,
 5. zájemce je oprávněn vstoupit do haly pouze v čisté obuvi a s čistým psem, musí dodržovat provozní řád, nesmí halu a její vybavení užívat k jiným účelům než výcvik psů a souvisejícím obdobným činnostem, nesmí v hale kouřit a užívat jiné návykové látky, musí při odchodu vypnout všechna světla, zavřít vodu a zavřít a uzamknout za sebou vstupní dveře, 
 6. v hale je přísný zákaz venčení psů, zájemce je povinen zajistit, aby pes v hale nevykonal svou potřebu (močení, kálení). Dojde-li i přesto k vykonání potřeby psem, je zájemce povinen okamžitě exkrementy uklidit a vyčistit znečištěnou část haly a jejího vybavení a uhradit smluvní pokutu ve výši 50,- Kč/za každý jednotlivý případ. Částku se zavazuje zájemce uhradit v hotovosti do pokladny umístěné v hale,
 7. zájemce je povinen před ukončením užívání haly po sobě uklidit a vrátit použité vybavení zpět na původní umístění a do původní polohy,
 8. zájemce může zrušit rezervovaný Termín nejpozději 48 hodin před jeho započetím. Nevyužije-li zájemce rezervovaný Termín k užívání haly nebo rezervaci Termínu zruší méně než 48 hodin před jeho započetím, má provozovatel nárok na úhradu ceny za užívání haly v daném Termínu (náhrada za blokaci haly) a zájemci tedy nebude vrácena zaplacená cena,
 9. provozovatel je oprávněn kdykoliv bez uvedení důvodu zrušit zájemci přístup do haly, včetně zrušení všech již provedených rezervací, a dále si již zájemce nebude moci zarezervovat nové Termíny. Přístup bude zrušen vždy, bude-li zájemce porušovat shora uvedené podmínky užívání haly. V případě zrušení přístupu budou zájemci vráceny peníze zaplacené za Termíny registrované na dobu 48 hodin od zrušení přístupu a později, a to na účet, ze kterého byly uhrazeny. Opětovný přístup může být obnoven na základě dohody s provozovatelem.
 10. zájemce může žádat o vydání daňového dokladu o provedených platbách, čemuž je provozovatel povinen vyhovět,
 11. venkovní prostory kolem haly mohou být použity k zaparkování vozidla zájemce na vyhrazených místech, mohou být použity k venčení psů, avšak musí dojít k úklidu exkrementů a nesmí být poškozeny zájemcem nebo psem, jinak je zájemce povinen uvést je do původního stavu.

Registrací Termínu a uhrazením ceny za užívání haly dává zájemce výslovný souhlas se shora uvedenými podmínkami a provozním řádem.

V Ostravě dne 22.9.2022

Kynologické centrum Aigon s.r.o.

VÝCVIKOVÁ HALA

Frýdecká 18/434 719 00 Slezská Ostrava-Kunčice